Dotazník

AXIL SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, EUROVEA – CENTRAL 2, IČO: 50 259 571 upozorňuje klienta, že tento investičný dotazník slúži k vyhodnoteniu toho, či odborné znalosti a skúsenosti klienta v oblasti investícii sú v rozsahu umožňujúcom klientovi dôkladne uvážiť všetky riziká súvisiace s požadovanou investičnou službou, zároveň sú tieto informácie potrebné na posúdenie, či produkt o ktorý má klient záujem je zodpovedajúci k jeho investičnému profilu, resp. ktorý z našich produktov má zodpovedajúce kritéria vyhovujúce jeho investičnému profilu.

Kontaktné informácie

Vážený klient,

Spoločnosť AXIL SLOVAKIA s. r. o. dňa 01.03.2019 pristúpila k Testu investora využívaného spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s., so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 853 054 ako finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva finančné sprostredkovanie a to vo vzťahu k produktom sprostredkovaným tejto finančnej inštitúcii a zaviazala sa plniť svoje povinnosti v zmysle § 37 ods. 3 písm. e) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, resp. § 73f až 73h zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch vykonaním Testu investora zo strany klienta, resp. potenciálneho klienta.

Zároveň spoločnosť AXIL SLOVAKIA s. r. o. pristúpila k metodike vyhodnotenia Testu investora spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s, a zaväzuje sa ňou riadiť. Na základe vyššie uvedeného nie je potrebné zo strany klienta, resp. potenciálneho klienta, ktorý má záujem o produkty spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p, a.s. vykonávať okrem Testu investora, ďalší test primeranosti, resp. vhodnosti.

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme ako SFA povinný podľa článku 58 delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/565 mať s klientom počas poskytovania finančného sprostredkovania uzavretú zmluvu predkladáme Vám tento návrh Zmluvy o finančnom sprostredkovaní:).

ODOSLAŤ NÁVRH ZMLUVY

Vážený klient,

Ďakujeme za odoslanie Vášho Návrhu Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu sme Vám zaslali na Vašu e-mailovú adresu. Preštudoval som si všetky informácie, porozumel som im a mám záujem otvoriť účet pre obchodovanie

Ak mate záujem o produkty obchodníka s cennými papiermi CAPITAL MARKETS kliknite na nasledujúci odkaz

Prejsť na MNYMAN

Test vhodnosti služby

1. Odkiaľ pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré plánujete investovať?

2. Aký stupeň investičného rizika straty Vašich investícií ste ochotný akceptovať?

3. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje účel Vašej investície?

4. Aké sú Vaše investičné ciele?

Späť Pokračovať

Test primeranosti

5. Čím je charakteristická akcia?

6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov:

Dlhopisy, dlhopisové podielové fondyZmiešané, akciové a relativné podielové fondyAkcieDeriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku
a) Neinvestoval som nikdy
b) Investoval som v minulosti
c) Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze
d) Od mojej prvej investície uplynul viac ako 1 rok
e) Investoval som celkom viac ako 3.000,- EUR

7. Máte pracovnú skúsenosť (za posledných 10 rokov) a/alebo ste získal vzdelanie v odbore, ktoré súvisí s kapitálovým trhom, finančnými službami či investovaním do finančných nástrojov?

* (pracujem alebo pôsobím vo finančnom sektore alebo zastávam/ skôr som zastával pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi (napr. makléra, portfólio manažéra, investičného poradcu a pod.))
** (mám vysokoškolské vzdelanie so zameraním okrem iného aj na finančné trhy a finančné nástroje alebo som zložil odbornú skúšku/prešiel som odborným kurzom v súvislosti s finančnými nástrojmi)

Ako sme Vás informovali vyššie, sme povinný overiť Vašu totožnosť. Tento proces je možné realizovať jednoduchým spôsobom a to tak, že nám zašlete scan Vášho občianskeho preukazu a dokladu potvrdzujúcu adresu, ktorú ste uviedli v infomáciách vyššie a ktorú máte uvedené v občianskom preukaze (napr. faktúra za elektrinu, od mobilného operátora, výpis z účtu,...). Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov

Vyhodnotenie odpovedí a informácie podľa zákona 186/2009 Z. z. mám záujem zaslať:

V súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) záväzne vyhlasujem, že:
finančné prostriedky, ktoré plánujem použiť na investíciu do niektorého z produktov finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť AXIL SLOVAKIA s. r. o. uzatvorenú písomnú zmluvu,

a zároveň prehlasujem, že obchod na ktorý sa majú predmetné finančné prostriedky použiť

V prípade, že ide o právnickú osobu (resp. fyzickú osobu podnikateľa/združenie majetku):

Týmto tiež prehlasujem, že som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Späť Vyhodnotenie testu

Vyhodnotenie testuKópiu Vášho vyplneného dotazníka sme Vám zaslali na Váš e-mail spolu s vyhodnotením Vašich odpovedí a ostanými informáciami podľa zákona 186/2009 Z. z. V prípade ak dané údaje nesedia s tým ako ste odpovedali, tak nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme ako SFA povinný podľa článku 58 delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/565 mať s klientom počas poskytovania finančného sprostredkovania uzavretú zmluvu predkladáme Vám tento návrh Zmluvy o finančnom sprostredkovaní:).

ODOSLAŤ NÁVRH ZMLUVY

Upozornenie!

týmto sme Vás povinní upozorniť, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Napriek tomuto upozorneniu sa môžete rozhodnúť investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu, vedľajšiu službu, avšak v tomto prípade robíte takéto rozhodnutie plne na vlastnú zodpovednosť.

Beriem na vedomie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré sú potrebné pre pochopenie súvisiacich rizík, napriek tomu mám záujem investovať.

Neakceptujem Akceptujem

Vážený klient,

odpovede ktoré ste zadali znamenajú, že nemáte dostatočné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie komplexu a rizík zahrnutých v obchodovaní s pákovým produktom. Produkty, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové a premenlivé. Klienti môžu stratiť všetky ich investované kapitály. S poľutovaním Vám musíme tentokrát oznámiť, že nieje možné spracovať Vašu požiadavku pre otvorenie obchodného účtu. Odporúčame Vám, pred ďalším požiadaním o otvorenie obchodného účtu nazbierať viac vedomostí o pákovom produkte. Pre viac skúseností Vám odporúčame otvoriť si DEMO účet. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím súčastného ohodnotenia nebudete môcť požiadať o otvorenie obchodného účtu nasledujúcich 30 dní.

Hlavná stránka

Vážený klient,

Ďakujeme za odoslanie Vášho Návrhu Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu sme Vám zaslali na Vašu e-mailovú adresu. Preštudoval som si všetky informácie, porozumel som im a mám záujem otvoriť účet pre obchodovanie

Ak mate záujem o produkty obchodnej značky TOPFOREX kliknite na odkaz

Zaregistrovať sa

Ak mate záujem o produkty obchodníka s cennými papiermi CAPITAL MARKETS kliknite na nasledujúci odkaz

Zaregistrovať sa